Vedtekter

Vedtekter

Hasle-Løren IL Sykkel og Triatlon (forutsetter HLs årsmøte sin godkjenning av at HL Ski og Sykkel/Triatlon splittes)

Tillegg til Hasle-Løren IL sin lovnorm.

 1. FORMÅL
  1. Gruppen er en undergruppe av Hasle-Løren Idrettslag og skal fremme et godt sykkelmiljø, i tilknytning til nærområdet og Oslo-området. Gruppen representerer også idrettslagets triatlon-aktiviteter.
 2. ORGANISERING
  1. Gruppen er organisert i Norges Cycleforbund / NCF Region Øst, samt Norges Triatlonforbund.
  2. Gruppens årsmøte Gruppens øverste organ er gruppens årsmøte, som skal avholdes før idrettslagets årsmøte i henhold til Hovedstyrets frister. Møtet innkalles av gruppestyret med minst én ukes frist.
  3. Styret Gruppens årsmøte velger et styre bestående av: leder pluss tre styremedlemmer. Leder og styremedlemmer velges for to år av gangen. Det oppfordres til at ikke flere enn halvparten av styremedlemmene går ut ved hvert årsmøte. Det kan gjenvelges styremedlemmer for ett år for å sikre kontinuitet.
  4. Valgkomité Gruppens årsmøte velger også kommende års valgkomite. Valgkomiteens oppgave er å fremme kandidater valgbare til styret. Valgkomiteen består av tre personer, og velges for ett år av gangen.
  5. Representasjon til årsmøte/ting i overordnede organisasjonsledd Gruppens årsmøte gir gruppestyret fullmakt til å velge gruppens representanter til å delta på årsmøter og ting i idrettslaget og i de respektive forbund.

Vedtatt på gruppens årsmøte 28. februar 2018.

Hasle-Løren sykkel © 2016