Innkalling til årsmøte i Hasle-Løren IL ski/sykkel/triatlon

Det innkalles med dette til ordinært årsmøte i Hasle-Løren IL ski/sykkel/triatlon.

Tid: Onsdag 28. februar klokken 20:00

Sted: VIP-rommet Løren Ishall

Agenda:

 1. Åpning
 2. Valg av møteleder/protokollfører og to til å medundertegne protokollen sammen med møteleder
 3. Styrets årsberetning
 4. Årsregnskap 2017
 5. Dele gruppa i to?
  Det ble på fjorårets årsmøte stilt spørsmål ved om ski og sykkel bør deles i to grupper.
  Styret vil presentere en anbefaling for dette, og om årsmøtet vedtar dette vil punktene valg, budsjett og nye vedtekter basere seg på ny inndeling.
 6. Budsjett 2018 – to grupper
 7. Forslag til vedtekter for HL sykkel/triatlon og HL ski
  Det foreslås at de to nye gruppestyrene skal ha fire styremedlemmer hver, og det skal velges valgkomiteer bestående av tre medlemmer, i hver av de to gruppene. Fullstendig ordlyd i forslagene under.
 8. Valg av valgkomiteer for HL sykkel/triatlon og HL ski
 9. Valg av styrer for HL sykkel/triatlon

 

Forslag til nye vedtekter

 

Hasle-Løren IL Sykkel og Triatlon (tilsvarende for Hasle-Løren Ski)

 

Tillegg til Hasle-Løren IL sin Lovnorm.

 

 1. FORMÅL
  • Gruppen er en undergruppe av Hasle-Løren Idrettslag og skal fremme et godt sykkelmiljø, i tilknytning til nærområdet og Oslo-området. Gruppen representerer også idrettslagets triatlon-aktiviteter.

 

 1. ORGANISERING
  • Gruppen er organisert i Norges Cycleforbund / NCF Region Øst, samt Norges Triatlonforbund.
  • Gruppens årsmøte Gruppens øverste organ er gruppens årsmøte, som skal avholdes før idrettslagets årsmøte i henhold til Hovedstyrets frister. Møtet innkalles av gruppestyret med minst én ukes frist.
  • Styret Gruppens årsmøte velger et styre bestående av: leder pluss tre styremedlemmer. Leder og styremedlemmer velges for to år av gangen.
  • Valgkomité Gruppens årsmøte velger også kommende års valgkomite. Valgkomiteens oppgave er å fremme kandidater valgbare til styret. Valgkomiteen består av tre personer, og velges for ett år av gangen.
  • Representasjon til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd Gruppens årsmøte gir gruppestyret fullmakt til å velge gruppens representanter.
Hasle-Løren sykkel © 2016